Choose your language: close

БългарскиHrvatskiČeština‎DanskNederlandsEnglishEsperantoSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάItalianoМакедонски јазикMaltesePolskiPortuguêsRomânăРусскийСрпски језикSlovenčinaSlovenščinaEspañolSvenskaTürkçeУкраїнська

Translated by Google Translation

Geschäftsbedingungen

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Ogé
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht /verzending / retourneren
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Ogé;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Klant: de verzamelnaam voor zover de consument als ondernemer;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Ogé ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
  Ogé: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (mede op afstand) aanbiedt aan klanten;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Ogé;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ogé georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ogé.

 Artikel 2 – Identiteit van Ogé

Ogé Exclusive

Twentepoort Oost 55B
7609 RG Almelo
Tel: +315 46 89 82 08
Email: Info@oge-exclusive.com

KvK: 56309600
BTW: NL138627472B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ogé en op elke tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet op afstand) en bestellingen tussen Ogé en de klant.

3.2.
Voordat de overeenkomst (al dan niet op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ogé zijn in te zien of raadpleegbaar zijn op haar website en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3.Indien de overeenkomst (al dan niet op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2.Ieder aanbod is vrijblijvend. Ogé is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Ogé gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ogé niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ogé kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs (voor consumenten inclusief belastingen);
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ogé de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan Ogé zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2.Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ogé onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ogé waar mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Ogé daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4.Ogé kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ogé op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. Ogé zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Ogé waar de klant met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ogé deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Ogé.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ogé mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ogé mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Na het daadwerkelijk gebruiken van (haar)producten is het gebruik maken van het herroepingsrecht dan ook niet meer mogelijk.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ogé dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

7.3. Geretourneerde producten door de consument en/of defecte en/of niet afgehaalde producten, worden vernietigd indien deze niet na 3 maanden worden afgehaald/ en/of retour gestuurd kunnen worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Ogé sluit hierbij herroepingsrecht van de consument uit voor producten:
a. die door Ogé tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ogé geen invloed heeft;
h. voor hygiënische producten (waaronder expliciet begrepen hair tools, hair extensions, hair weave, hair clip in en overige producten van Ogé Exclusive Premium Hair) waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

9.1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2.In afwijking van het vorige lid kan Ogé producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ogé geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ogé dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ogé niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1.Ogé staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ogé er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2.Een door Ogé, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Ogé kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Ogé schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke van verval van ieder (vorders)recht Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.3. De garantietermijn van Ogé komt overeen met de fabrieksgarantietermijn (12 maanden). Ogé is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.4. De garantie geldt niet indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • Bij haar-extensions waarbij niet de Ogé Exclusive warmtetang is gebruikt;
 • Bij afgebroken of doorgedraaide onderdelen;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ogé en/ of op de verpakking behandeld zijn;
 • Kortsluiting in de kabel door het onjuist opbergen;
 • Na het kleuren bij de Premium Weave / Clip In / Extensions;
 • Bij Premium haar Clip – Weave of Extensions de verzegeling/rubberen strip is verwijderd;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • Geen aankoopbewijs en originele doos aanwezig is;
 • Verkleuring van het materiaal / warmteplaten / opzetstukken door gekleurd haar of gebruik van producten in het haar.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering
11.1.Ogé zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2.Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Ogé geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, waarbij geldt dat alle levertermijnen indicatief zijn

11.3.Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

11.4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Ogé het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ogé zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen niet voor rekening van Ogé.

11.6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ogé tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Ogé bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.  Ogé is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de klant.

12.2.De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ogé te melden.

12.3.In geval van wanbetaling van de klant heeft Ogé behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1.De totale aansprakelijkheid van Ogé wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag dat de (schade) verzekering uitkeert (eventueel te verhogen met het door leverancier te betalen eigen risico). Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Ogé (excl. BTW).

13.2.De aansprakelijkheid van Ogé voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan Ogé voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden is uitgesloten.

13.3.Tenzij nakoming door de Ogé blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Ogé wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de klant Ogé onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Ogé ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Ogé in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ogé meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ogé vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering.

13.5.De klant vrijwaart Ogé voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aan een derde is doorgeleverd, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door het door Ogé geleverde product.

 

Artikel 14 – Geschillen

14.1. Op overeenkomsten tussen Ogé en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

14.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.